Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare


hans-luthman

Kära läsare och besökare!

Jag har en mångårig bakgrund som lärare i svenska som andraspråk, föreläsare på området språkutveckling för elever med utländsk bakgrund – och författare till läromedel för andraspråkselever på grund- och gymnasieskola. I dessa yrkesroller har jag ställts inför många pedagogiska och språkliga utmaningar, som alla krävt en hel del reflektion. Det pedagogiska uppdraget kräver stort engagemang utöver den traditionella klassundervisningens gränser. Ofta har det vid sidan av själva skolarbetet varit nödvändigt med betydande stödåtgärder för elever i utsatta och pressade skolsituationer, ofta präglade av plågsamma upplevelser av språkliga tillkortakommanden. Att som ung tonåring inte förmå hävda sig språkligt och socialt, utan istället ständigt behöva konfronteras med missförstånd och förlöjliganden, leder ofelbart till svårläkta inre sår, dessutom ofta hos en ung människa med en redan skör identitet.

De insikter jag förvärvat efter hand har drivit mig att försöka skapa nya pedagogiska verktyg, som möjligen kan underlätta och berika dessa människors språkliga resa. Särskilt har jag koncentrerat mig på läromedel vars syfte är att öka förståelsen för språkets mer abstrakta beståndsdelar. Det har bl. a. resulterat i ett omfattande arbete kring våra svenska idiom, med titeln Svenska idiom – 4.500 vardagsuttryck. Idiom är inom alla språk något som bereder icke infödda, såväl barn som vuxna, stora svårigheter. Om man inte alls behärskar idiomen i ett språk saknar man flera av de språkliga instrument som krävs för att uttrycka mer komplicerade och abstrakta tankar på ett kärnfullt och koncentrerat sätt. Därigenom riskerar även dessa individers språkliga utveckling att stagnera och gå i stå.

Idiomens betydelse för språket har av någon i mer lättsam ton beskrivits som följer:

”Idiomen har ofta kommit att betraktas som ’språkets muskler’ som ger tyngd och stimulans i våra samtal och diskussioner. Idiomens metaforer hjälper oss också att uttrycka mer komplicerade tankar som det annars kan vars svårt att sätta ord på. I litteraturen står de för extra färg och krydda.”

Jag önskar alla läsare – gammal som ung – mycket nöje och god behållning av alla de idiom som på www.idiom.nu framöver kommer att presenteras med jämna mellanrum. Förhoppningsvis får många erfara att den egna språkliga muskelstyrkan ökar efter hand och stärker både förmåga och självförtroende att hävda sig i samtal och diskussioner.

Lycka till!
Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Välkommen att ta kontakt.
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.