Lärarlegitimationen bör avskaffas


8 december 2015 Hans Luthman

Jan Björklunds reformer drog i långa stycken skolan åt rätt håll. Däremot var beslutet om lärarlegitimation ett förhastat och föga genomtänkt beslut – frampressat av skolans ras i samband med aktuella PISA-resultat!

För att ha befogenhet att sätta betyg krävs i dag en lärarlegitimation där man samtidigt också är behörig att sätta betyg i ämnen där man saknar ämnesutbildning?

Lärare, som å andra sidan saknar legitimation men har inhämtat en ämnesbehörighet, frånkänns däremot rätten och förtroendet att på egen hand sätta betyg utan överinsyn av en ”överrock”…

Det betyder i praktiken att t.ex. en kvalificerad kemiingenjör, dock utan lärarutbildning, i samråd med närstående kollega med lärarlegitimation måste inhämta vederbörandes godkännande av sin betygsättning även om den senare helt eller delvis saknar kunskaper i det aktuella ämnet?!

Det här handlar om en märklig paradox där man som obehörig har förtroendet att ansvara för det viktiga pedagogiska uppdraget men samtidigt inte tillmäts förmåga och omdöme att i slutändan knyta ihop den pedagogiska säcken?

Den hårt kritiserade utbildningen vid våra lärarhögskolor ger här inga garantier för att blivande lärare skulle vara bättre på frågor som rör bedömning och betyg.

Den överdrivna uppmärksamheten kring lärarlegitimationen stjäl också fokus från de långt viktigare frågorna som bl.a. rör ämneskompetens och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Hans Luthman

Copyright 2015 Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Välkommen att ta kontakt!
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.