Aktuell skoldebatt!


hans-luthman-2

De svenska grundskoleleverna presterar allt sämre! Enl. den senaste PISA-undersökningen hamnar de svenska resultaten långt under genomsnittet inom OECD! Sverige har dessutom den sämsta kunskapsutvecklingen inom alla OECD-länder! Det är givetvis en kalldusch för den svenska skolan!

Nu höjs röster för en haverikommission med förväntade analyser och slutsatser i en ändlös rad. – Vi känner väl igen mönstret och stridsropet från andra krishärdar inom samhällslivet; – utred, utred!

Några av de mer väsentliga orsakerna till raset har att göra med en alltmer isolerande och ökad boendesegregation där bl.a. elever med utländsk bakgrund blir språkligt understimulerade där också det fria skolvalet kommit att dränera deras skolmiljö på svenskfödda elever. Från skolans sida krävs därför här särskilt tillrättalagda pedagogiska insatser och program för att främst kompensera dessa elevers bristande ordförråd och läsförståelse – parametrar som är helt avgörande för om de ska lyckas med skolarbetet!

Den aktuella skoldebatten saknar mycket av nyanser och tycks i långa stycken dra alla elever över en kam och bortser från att vi i den svenska grundskolan i dag har ca 15% elever med utländsk bakgrund – ofta med behov av särskilda undervisningsinsatser. Därför krävs det inte bara fler specialpedagoger utan
även fler pedagoger med insikter i undervisningen av tvåspråkiga elever!

Hans Luthman

Copyright Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Välkommen att ta kontakt.
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.