Skolan måste ligga i fas med pedagogisk forskning!


Det råder stor enighet inom pedagogisk forskning att den enskilt främsta framgångsfaktorn för att lyckas med skolarbetet i första hand utgörs av en
god läsförståelse! Det ligger i sakens natur, att förstår jag inte det jag läser så kan jag naturligtvis inte tillgodogöra mig ett kunskapsinnehåll
med aldrig så många eller goda pedagoger omkring mig! Läsförståelsen i sin tur bygger på ett väl  utvecklat ordförråd!

Det innebär med andra ord att hur mycket resurser man än tillför skolan i form av ökat antal lärare och speciallärare och begränsningar av klasstorlekar så utgör det ingen självklar garanti för att den enskilde eleven lyckas höja sin nivå; främst förmågan att läsa och förstå. Det här synsättet bottnar delvis i en mer kvantitativ  syn och ett ensidigt resurstänkande i ett desperat sökande efter enkla  lösningar ­ efter nedslående PISA-resultat! Skolan borde därför i allt högre grad vända  blickarna mot aktuell pedagogisk forskning som erbjuder mer av kvalitativa  svar på krisen inom skolan.

Som ett aktuellt exempel kan nämnas den forskning som bedrivits vid bl.a. Göteborgs universitet där man nyligen kunnat peka på nya, intressanta rön när det handlar om utvecklingen av ordkunskapen och som öppnar för betydligt mer effektiva metoder i arbetet med att bygga upp individens lexikon. Insikterna bygger på teorin att vi huvudsakligen bygger upp vårt ordförråd med hjälp av s.k. gissningsstrategier – dvs. vi gissar (eng. Inferens) oss fram till ett ords betydelse i olika kontext – skriftlig såväl som muntlig!

Studentlitteratur har här lagt grunden för utvecklingen av ett nytt läromedel som bygger på aktuella rön – GISSA ORDET! Förutom tre arbetshäften ingår även digtala program samt Test- och Utvärderingsmaterial! Läromedlet ingår f.n. i ett utvärderingsprojekt inom E.U!
 
Ökade resurser är välkomna men långt viktigare är att det pedagogiska kvalitetsarbetet inom skolan ligger i fas med aktuell forskning och att pedagogiken återfår sin plats på agendan!
 
Hans Luthman

Copyright Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Välkommen att ta kontakt.
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.