Vikten av en kognitivt krävande undervisning!


Ledande predagogiska forskare betonar vikten av en kognitivt krävande undervisning och varnar samtidigt för riskerna av en för låg kognitiv nivå. Bl.a. den amerikanska språkforskaren Pauline Gibbons talar om ett ”lärande i utmaningszonen” dvs. en undervisning lagd på en högre kognitiv nivå med utmanande uppgifter som visat sig leda till klart ökade prestationer hos samtliga elever och minskar de klyftor som orsakas av bakgrundsfaktorer!

Språk och tanke är ömsesidigt beroende av varandra. Förutsättningen för ett utvecklat språk är ett abstrakt tänkande! Dvs. får individen ingen kognitiv
stimulans stagnerar språket där fördjupningen av bl.a. ordförråd och förståelse avstannar. I en undervisning som driver orimliga krav på formell korrekthet
och drillövningar så kan det därför vara förödande för den fortsatta språk- och tankeutvecklingen. Om elever däremot från början får lära sig att deras tankar
är intressanta och att deras ofta förenklade språk duger som tankeinstrument gynnas både språk och tankeutveckling, där också ett ökat tillägnande av
idiom gör det lättare att klä mer abstrakta tankar i ord.

Tanken är en färskvara! Den undervisningsform som mest anses gynna en kognitiv och språklig utveckling är interaktiva arbetssätt med samtal i smågrupper kring skilda problem och frågeställningar. Interaktion är grunden till allt lärande hävdar bl.a. Vygotsky! – Dvs. kunskapsutvecklingen sker inte isolerat hos individen utan mellan individer i ett samspel!

Hans Luthman

Copyright Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Välkommen att ta kontakt.
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.